Skip to the content

BikePark Wales

Mae’ cysyniad yn un hawdd. Dychmygwch leoliad sgïo, ewch â’r eira oddi yno a gosodwch amrywiaeth o lethrau beicio sy’n ymlwybro ar hyd ochrau’r mynydd i’r gwaelod a byddwch yn o agos ati. Ychwanegwch ddogn o adrenalin a phinsiad helaeth o sbort a dyna chi! Mae BikePark Wales yn ffordd fywiocaol o dreulio’ch diwrnod ym mynyddoedd Cymru.

Darganfyddwch fwy
Canolfan Rock UK Summit Centre

Mae Canolfan Rock UK Summit Centre yn ganolfan antur awyr agored sydd ar hyn o bryd yn derbyn ailddatblygiad gwerth £4 miliwn o bunnoedd. Erbyn haf 2018, bydd y ganolfan yn cynnig hyd at 100 o ystafelloedd gwely a chanddynt eu cyfleusterau eu hunain, ystafelloedd cyfarfod, campfa a chanolfan ffitrwydd, caffi a thros 20 o weithgareddau hyfforddedig yn yr awyr agored.

Darganfyddwch fwy
Canolfan Awyr Agored Parkwood Dolygaer

Mae Canolfan Awyr Agored Parkwood, Dolygaer yn ganolfan weithgareddau sydd wedi ei lleoli yn ne Bannau Brycheiniog, 15 munud o daith mewn car o ganol Merthyr Tudful. Mae’r ganolfan yn cynnig amrywiaeth wych o weithgareddau sy’n cael eu darparu gan hyfforddwyr arbenigol. Mae’r gweithgareddau’n cynnwys hwylio, antur ceunant, canŵio, ceufadu, dringo creigiau, ogofa, cyfeiriannu a mwy ac mae opsiynau ar gael ar gyfer pob oed a gallu.

Darganfyddwch fwy
Castell Cyfarthfa

Parc Cyfarthfa sydd wedi ei gofrestru fel safle rhestredig Gradd II* yw un o’r atyniadau twristaidd mwyaf poblogaidd yng Nghymru.

Mae’r parc ar lecyn 65 erw ac mewn man amlwg uwchlaw tref Merthyr Tudful a safle hanesyddol Gweithfeydd Haearn Cyfarthfa. Mae’r parc hefyd yn darparu cefnlen hardd i Gastell Cyfarthfa sydd wedi ei gofrestru fel safle rhestredig Gradd I ac a oedd ar un adeg yn gartref i deulu enwog teulu’r Crawshay. Mae’n cael ei adnabod fel yr enghraifft orau o gartref sydd wedi goroesi ac a oedd yn perthyn i un o Feistri Haearn y 19eg ganrif yn Ne Cymru.

Darganfyddwch fwy
Amgueddfa ac Oriel Gelf Castell Cyfarthfa

Comisiynwyd ac adeiladwyd Castell Cyfarthfa yn 1824-25 ar gyfer y Meistr Haearn,’ William Crawshay II, sef un o’r ffigurau mwyaf dylanwadol ar y pryd yng Nghymru. Mae’n awr yn gartref i Amgueddfa ac Oriel Gelf boblogaidd sydd ar agor i’r cyhoedd trwy gydol y flwyddyn.  Gall ymwelwyr fwynhau rhaglen flynyddol o deithiau cerdded, sgyrsiau, gweithdai ac arddangosfeydd neu archwilio’r Amgueddfa sy’n brawf o ysbryd y dyn gweithiol, ysbryd Merthyr a’r stori sy’n sicrhau lle pwysig i Ferthyr yn hanes Cymru a Phrydain gyfan. Mae lluniaeth ar gael yn Ystafelloedd Te Cyfarthfa sydd yn y Castell. 

Darganfyddwch fwy
Parc Cyfarthfa

Pad Sblasio'r Parth Heini a’r Ardal Chwarae 

Mae’r ‘Pad Sblasio’ modern hwn yn adnodd chwarae rhyngweithiol yn y Parc ac mae’n siŵr o ddarparu oriau o hwyl ar gyfer y teulu. Wedi’i leoli’n ddelfrydol ger Gaffi Canolfan Cyfarthfa, mae’r ‘Pad Sblasio’n’ hybu chwarae diogel mewn dŵr ar gyfer plant o bob oed a gallu - amseroedd agor tymhorol. Mae’r ardal chwarae sydd wrth ymyl yn cynnig hwyl trwy’r flwyddyn ac yn cynnwys siglenni, fframiau dringo a llithrennau.

Y Rheilffordd Fan

Mae Trên Stêm Cymdeithas Beirianyddol y Rheilffordd fân a’r Cwmni Rheilffordd fân yn darparu adloniant gwych i’r teulu ym Mharc Cyfarthfa.  Lleolir ger prydferthwch Llyn Cyfarthfa ac mae’r teithiau sy’n llawn hwyl yn rhedeg trwy’r flwyddyn. Bydd teithiau thematig yn cael eu hysbysebu’n rheolaidd. 

Darganfyddwch fwy
Rheilffordd Mynydd Brycheiniog

Mae Rheilffordd Mynydd Brycheiniog yn un o “Drenau bach, gwych Cymru.”

Darganfyddwch fwy
Y Redhouse

Mae’r REDHOUSE yn ganolfan ar gyfer y diwydiannau celfyddydol a chreadigol sydd wedi ei leoli yn Hen Neuadd y Dref – adeilad ysblennydd Gradd  II* rhestredig  - yng nghalon Merthyr Tudful.

Mae’n gartref i raglen brysur o berfformiadau, digwyddiadau a gweithgareddau. Mae’r Redhouse hefyd yn cynnig amrywiaeth o ofodau unigryw ac ystafelloedd i’w llogi gan gynnwys Cwrt ysblennydd Plymouth sydd â nenfwd gwydr, Theatr Dowlais a’n gwagle arddangos unigryw - Galeri’r Faenor

Darganfyddwch fwy
Bwthyn Joseph Parry

Rhif 4, Rhes y Capel yw man geni Dr Joseph Parry, un o gerddorion a chyfansoddwyr mwyaf adnabyddus Cymru a ddaeth i’r bri drwy ei emynau a’i operâu yn ogystal â’i gân enwocaf,  “Myfanwy”. Mae’r bwthyn wedi cael ei gadw’n wych ac yn cynnig profiad arbennig i ymwelwyr a fyddai’n hoffi profi sut beth oedd cartref traddodiadol gweithiwr haearn yn y 19eg ganrif.

Darganfyddwch fwy